KIK Projects, Kennis is Kracht

KiK zoekt naar praktische toepassingen van nieuwe (wetenschappelijke) kennis voor de Sociale Transitie.

KiK richt zich met name op belangrijke inzichten uit de (biologische) wetenschap van emotionale gedragspatronen. En uit nieuwe invalshoeken en bevindingen voortkomend uit Biosemiotics and Sign science. 

Biosemiotics heeft een inspirerende kijk op bewustzijn, oplossend vermogen en weerbaarheid. Biosemiotics gaat er van uit dat mensen op unieke wijze betekenis geven aan zichzelf, de anderen en de Umwelt. Mensen geven betekenis op basis van individuele ervaringen en de waarnemingen die zij doen.

Biosemiotics is de neurobiologische variant van semiotiek, waarmee filosofen zich o.a. bezighouden. Biosemiotics gaat er van uit dat neurodiversiteit meer omvat dan culturele en genetische en genderdiversiteit. Biosemiotics verbindt de menswetenschappen met de natuurwetenschap, door betekenisgeving breder te maken dan bewustzijn en intelligentie.

 

Neurodiversiteit neemt met de jaren toe vanwege de narratieve ervaringen van mensen. Belangrijke aspecten van neurodiversiteit zijn oplossend vermogen, nieuwsgierigheid, leerbaarheid, weerbaarheid en veerkracht. KiK opent een nieuw venster voor HR beleid door de meerwaarde van neurodiversiteit in organisaties en bedrijven te benadrukken.

 

 

Het mensbeeld van KiK is gebaseerd op nieuwe inzichten en kennis uit de neurowetenschappen. Een aantal huidige definities en begrippen zijn wetenschappelijk aan het schuiven. Empirische resultaten lijken haaks te staan op onze aannamen over motieven en gedrag van mensen. KiK zoomt in op de neurobiologie van emotionele gedragspatronen en introduceert begrippen als emotionele actiebereidheid, focus of attention, en andere rationele aspecten van emoties. 

 

 

De mens is een excellent aangepaste soort. De neurobiologische en emotionele aanpassingskracht van mensen is ongekend. Zij leidt tot individuele creativiteit, tot oplossend vermogen, innovatie en bijzondere denkkracht. KiK onderzoekt hoe neurodiversiteit ontstaat en hoe deze kan bijdragen aan het oplossen van ingewikkelde vraagstukken in bedrijven, organisaties, maatschappij en politiek.

 

 

 

 

Laatste berichten


Filter op categorieen

Sociale transitie

Schaamte

Directie 7 september 2017

In haar boek ‘Emotieregulatie als basis van het menselijk bestaan’ bespreekt Nelleke Nicolai de emotie Schaamte. Dit is een sociale emotie met maatschappelijke ‘affect’. Schaamte zegt iets over de relatie tussen ik en de anderen; de sociale omgeving en de maatschappij. Emoties genereren ‘emotional affect’. Schaamte is volgens Nicolai een van de meest verwoestende emoties;
Read More

armoede emotieregulatie Nelleke Nicolai publieke beoordeling publieke ruimte schaamte schuld sociale emoties werkloosheid

Sociale transitie

Sociale emoties

Directie

Met betrekking tot werkloosheid en armoede wordt het huidig discours gedomineerd door twee, haaks op elkaar staande, aannames. De eerste is dat burgers maar niet kunnen wennen aan het feit dat de Sociale Verzorgingsstaat nauwelijks betaalbaar is. Burgers moeten binnen deze aanname meer zelf doen; zelfredzaam worden. De tweede aanname is dat met name werkzoekenden ‘gewoon’
Read More

armoede financieel onafhankelijk jaloezie sociale emoties verbittering werkloosheid zelfredzaamheid

Biologisch perspectief

Mensbeeld

Directie 4 september 2017

Het dominante mensbeeld van de Homo Economicus wordt gepredikt en omarmd als was het hogere wiskunde. In de hele Westerse wereld lijkt de Homo Economicus inmiddels een dogma. Andere mensbeelden delven het onderspit. Tegenspraak wordt wat lacherig als pessimisme weggewoven. Alternatieve mensbeelden komen niet over het voetlicht. Wie de mens ziet als een individu, een
Read More

emoties mensbeeld padafhankelijkheid rationaliteit Robert Ulanowicz sociaal domein vrije wil

Biologisch perspectief

Boosheid en agressie

Directie 11 februari 2017

Agressie, identiteit en identificatie Ik bespreek maatschappelijke boosheid en agressie van burgers in relatie tot identiteit en identificatie. Jaak Panksepp maakt onderscheid tussen boosheid en agressie. Agressie (rage) is te beschouwen als een interne psychologische druk waardoor naar een ander wordt uitgehaald. Boosheid (anger) is een emotioneel alarmsignaal in onplezierige of bedreigende sociale situaties. Vanuit
Read More

boosheid en agressie burgerlijke ongehoorzaamheid doelgroepenbeleid emotie-inhibitie emotieregulatie fight flight fright identificatie identiteit

Biologisch perspectief

Linker- en rechter hersenhelft

Directie 19 december 2016

Van de week vertelde iemand me op een bijeenkomst te zijn geweest waar het doel was; activeren van je rechter hersenhelft. Deelnemers moesten een boom tekenen. De bedoeling van de workshop was om de (vermeend) creatieve kant van je brein in te zetten en te gebruiken. Volgens mij gaan workshops als deze aan twee zaken
Read More

automatismen denkpatronen emotionele gedragspatronen gedragspatronen linker hersenhelft neurale verbindingen onbewust bekwaam rechter hersenhelft

HR management

Dominante opvatting

Directie 14 december 2016

De dominante opvatting over emoties kenmerkt zich door de idee van emotionele overspoeling die gepaard gaat met irrationaliteit. Door een gemoedstoestand die redelijke beslissingen in de weg staat. Door gevoelens waaraan je kunt ontkomen en die je (professioneel) moet wegdrukken. Door menselijke zwakte en behept zijn met ongewenste persoonskenmerken, en door prive gevoelens waarmee je anderen niet moet/mag belasten. Deze dominante opvatting
Read More

culturele opvatting denken en plannen emoties emotioneel geraakt worden emotionele gedragspatronen rationaliteit