KiK Consultancy, Kennis inbrengen

KiK (kennis = kracht) vertaalt nieuw verworven kennis naar praktische toepassingen in het Sociale domein. Daarbij gaat KiK uit van kennis voortgebracht door de neuropsychologie en neurobiologie. En van nieuwe inzichten uit de menswetenschappen die betrekking hebben op motieven, drijfveren, abilities en oplossend vermogen van mensen.

KiK gebruikt verworven aanpassingen op en bijstelling van begrippen als veerkracht, weerbaarheid, leerbaarheid en nieuwsgierigheid om maatschappelijke vraagstukken op te lossen binnen de ParticipatieWet, de WMO en de Wet op de geestelijke gezondheidszorg. KiK draagt op de inhoud bij aan de Sociale transitie waarin we als maatschappij verkeren. Zij  werkt samen met de Perikles Stichting en de Stichting De Dwarse Denker

KiK brengt nieuwe ontdekkingen en opvattingen over emotionele gedragspatronen en emotionele betekenisprocessen in het Sociale domein in. Een belangrijk nieuw inzicht is dat emoties niet haaks staan op de ratio. Emoties leiden tot betekenisgeving en genereren oplossingen. Een uit de biologie afkomstig adagium luidt: 'Emoties zijn alarmsignalen en daarmee gezonde reacties op een ongezonde individuele en persoonlijke situatie.'

Fit4Work, een experiment in opdracht van de Ministeries van Sociale Zaken &Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn&Sport en de 4G heeft (wetenschappelijk) aangetoond dat methodisch handelen van invloed is op de outcome van begeleiding van burgers in de ParticipatieWet en de WMO. Fit4Work heeft ook aangetoond dat een interdisciplinaire individuele aanpak betere outcome geeft en overheidskosten bespaart. Directeur KiK was landelijk projectleider voor Fit4Work.

Laatste berichten


Filter op categorieen

Sociale transitie

Schaamte

Directie 7 september 2017

In haar boek ‘Emotieregulatie als basis van het menselijk bestaan’ bespreekt Nelleke Nicolai de emotie Schaamte. Dit is een sociale emotie met maatschappelijke ‘affect’. Schaamte zegt iets over de relatie tussen ik en de anderen; de sociale omgeving en de maatschappij. Emoties genereren ‘emotional affect’. Schaamte is volgens Nicolai een van de meest verwoestende emoties;
Read More

armoede emotieregulatie Nelleke Nicolai publieke beoordeling publieke ruimte schaamte schuld sociale emoties werkloosheid

Sociale transitie

Sociale emoties

Directie

Met betrekking tot werkloosheid en armoede wordt het huidig discours gedomineerd door twee, haaks op elkaar staande, aannames. De eerste is dat burgers maar niet kunnen wennen aan het feit dat de Sociale Verzorgingsstaat nauwelijks betaalbaar is. Burgers moeten binnen deze aanname meer zelf doen; zelfredzaam worden. De tweede aanname is dat met name werkzoekenden ‘gewoon’
Read More

armoede financieel onafhankelijk jaloezie sociale emoties verbittering werkloosheid zelfredzaamheid

Biologisch perspectief

Mensbeeld

Directie 4 september 2017

Het dominante mensbeeld van de Homo Economicus wordt gepredikt en omarmd als was het hogere wiskunde. In de hele Westerse wereld lijkt de Homo Economicus inmiddels een dogma. Andere mensbeelden delven het onderspit. Tegenspraak wordt wat lacherig als pessimisme weggewoven. Alternatieve mensbeelden komen niet over het voetlicht. Wie de mens ziet als een individu, een
Read More

emoties mensbeeld padafhankelijkheid rationaliteit Robert Ulanowicz sociaal domein vrije wil

Biologisch perspectief

Boosheid en agressie

Directie 11 februari 2017

Agressie, identiteit en identificatie Ik bespreek maatschappelijke boosheid en agressie van burgers in relatie tot identiteit en identificatie. Jaak Panksepp maakt onderscheid tussen boosheid en agressie. Agressie (rage) is te beschouwen als een interne psychologische druk waardoor naar een ander wordt uitgehaald. Boosheid (anger) is een emotioneel alarmsignaal in onplezierige of bedreigende sociale situaties. Vanuit
Read More

boosheid en agressie burgerlijke ongehoorzaamheid doelgroepenbeleid emotie-inhibitie emotieregulatie fight flight fright identificatie identiteit

Biologisch perspectief

Linker- en rechter hersenhelft

Directie 19 december 2016

Van de week vertelde iemand me op een bijeenkomst te zijn geweest waar het doel was; activeren van je rechter hersenhelft. Deelnemers moesten een boom tekenen. De bedoeling van de workshop was om de (vermeend) creatieve kant van je brein in te zetten en te gebruiken. Volgens mij gaan workshops als deze aan twee zaken
Read More

automatismen denkpatronen emotionele gedragspatronen gedragspatronen linker hersenhelft neurale verbindingen onbewust bekwaam rechter hersenhelft

HR management

Dominante opvatting

Directie 14 december 2016

De dominante opvatting over emoties kenmerkt zich door de idee van emotionele overspoeling die gepaard gaat met irrationaliteit. Door een gemoedstoestand die redelijke beslissingen in de weg staat. Door gevoelens waaraan je kunt ontkomen en die je (professioneel) moet wegdrukken. Door menselijke zwakte en behept zijn met ongewenste persoonskenmerken, en door prive gevoelens waarmee je anderen niet moet/mag belasten. Deze dominante opvatting
Read More

culturele opvatting denken en plannen emoties emotioneel geraakt worden emotionele gedragspatronen rationaliteit