KiK Consultancy, Kennis inbrengen

KiK verspreidt kennis en nieuwe inzichten over neurodiversiteit. Zij doet dat samen met anderen; Bijzondere Breinen, Perikles Stichting, Effeqtgroup en De Dwarse Denker. KiK gaat uit van de relatie tussen emotionele gedragspatronen en betekenisgeving. Zij maakt daarbij gebruik van ideeën uit de biosemiotiek. Betekenisgeving (semiotiek) omvat meer dan bewustzijn en is al zeer oud. Veel betekenisprocessen geschieden onbewust, maar zijn van invloed op gedrag, intenties, handelen en keuzen maken in een unieke en persoonlijke semiosfeer.

Semiosfeer is een term afkomstig uit de biosemiotiek; een nog relatief onbekend vakgebied in Nederland. De mens geeft betekenis aan zichzelf en de omgeving doordat gewaarwordingen, cognitie, evaluatie en leren in emotionele gedragspatronen samen komen. Emotionele gedragspatronen zijn voor KiK een bron van inspiratie bij het oplossen van zowel maatschappelijke en individuele problemen.

Voor meer informatie en/of een goed gesprek over emotionele gedragspatronen belt u met 0645 646951, Patrice van de Vorst, directeur KiK.

 

 

 

 

 

 

 

Laatste berichten


Filter op categorieen

Sociale transitie

Schaamte

Patrice van de Vorst 7 september 2017

In haar boek ‘Emotieregulatie als basis van het menselijk bestaan’ bespreekt Nelleke Nicolai de emotie Schaamte. Dit is een sociale emotie met maatschappelijke ‘affect’. Schaamte zegt iets over de relatie tussen ik en de anderen; de sociale omgeving en de maatschappij. Emoties genereren ‘emotional affect’. Schaamte is volgens Nicolai een van de meest verwoestende emoties;
Read More

armoede emotieregulatie Nelleke Nicolai publieke beoordeling publieke ruimte schaamte schuld sociale emoties werkloosheid

Sociale transitie

Sociale emoties

Patrice van de Vorst

Met betrekking tot werkloosheid en armoede wordt het huidig discours gedomineerd door twee, haaks op elkaar staande, aannames. De eerste is dat burgers maar niet kunnen wennen aan het feit dat de Sociale Verzorgingsstaat nauwelijks nog betaalbaar is. Burgers moeten binnen deze aanname meer zelf doen; zelfredzaam worden. De tweede aanname is dat met name
Read More

armoede financieel onafhankelijk jaloezie sociale emoties verbittering werkloosheid zelfredzaamheid

Biologisch perspectief

Mensbeeld

Patrice van de Vorst 4 september 2017

Het dominante mensbeeld van de Homo Economicus wordt gepredikt en omarmd als was het hogere wiskunde. In de hele Westerse wereld lijkt de Homo Economicus inmiddels een dogma. Andere mensbeelden delven het onderspit. Tegenspraak wordt wat lacherig als pessimisme weggewoven. Alternatieve mensbeelden komen niet over het voetlicht. Wie de mens ziet als een individu, een
Read More

emoties mensbeeld padafhankelijkheid rationaliteit Robert Ulanowicz sociaal domein vrije wil

Biologisch perspectief

Boosheid en agressie

Patrice van de Vorst 11 februari 2017

Agressie, identiteit en identificatie Ik bespreek maatschappelijke boosheid en agressie van burgers in relatie tot identiteit en identificatie. Jaak Panksepp maakt onderscheid tussen boosheid en agressie. Agressie (rage) is te beschouwen als een interne psychologische druk waardoor naar een ander wordt uitgehaald. Boosheid (anger) is een emotioneel alarmsignaal in onplezierige of bedreigende sociale situaties. Vanuit
Read More

boosheid en agressie burgerlijke ongehoorzaamheid doelgroepenbeleid emotie-inhibitie emotieregulatie fight flight fright identificatie identiteit

Biologisch perspectief

Linker- en rechter hersenhelft

Patrice van de Vorst 19 december 2016

Van de week vertelde iemand me op een bijeenkomst te zijn geweest waar het doel was; activeren van je rechter hersenhelft. Deelnemers moesten een boom tekenen. De bedoeling van de workshop was om de (vermeend) creatieve kant van je brein in te zetten en te gebruiken. Volgens mij gaan workshops als deze aan twee zaken
Read More

automatismen denkpatronen emotionele gedragspatronen gedragspatronen linker hersenhelft neurale verbindingen onbewust bekwaam rechter hersenhelft

HR management

Dominante opvatting

Patrice van de Vorst 14 december 2016

De dominante opvatting over emoties kenmerkt zich door de idee van emotionele overspoeling die gepaard gaat met irrationaliteit. Door een gemoedstoestand die redelijke beslissingen in de weg staat. Door gevoelens waaraan je kunt ontkomen en die je (professioneel) moet wegdrukken. Door menselijke zwakte en behept zijn met ongewenste persoonskenmerken, en door prive gevoelens waarmee je anderen niet moet/mag belasten. Deze dominante opvatting
Read More

culturele opvatting denken en plannen emoties emotioneel geraakt worden emotionele gedragspatronen rationaliteit